Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om u als bezoeker van onze website en gebruiker van onze Dienstverlening (opdrachtgever) te informeren over onze werkwijze bij het verzamelen, bewerken en opslaan van gegevens die wij naar aanleiding van uw gebruik van onze website cq. dienstverlening vergaren.

Interfarms zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden en de benodigde maatregelen nemen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen volgens de huidige wettelijke eisen. Deze privacyverklaring maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden van Interfarms.

Doeleinden van gegevensverwerking

Interfarms verwerkt de gegevens van Bezoekers die via de website of een ander Interfarms kanaal contact opnemen. Deze persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer(s) en emailadres, worden vastgelegd in onze database en worden gebruikt om contact op te nemen en om onze diensten en activiteiten onder de aandacht te brengen.

Interfarms verzamelt en verwerkt gegevens van Geregistreerden / Informatie-aanvragers in ons klantmanagement-systeem. De verzamelde gegevens worden gebruikt om inzage te krijgen in de persoonlijke situatie van de aanvrager en diens behoeften om zodoende juiste en volledige informatie en advies te kunnen verstrekken over diens mogelijkheden. De verstrekte persoonsgegevens worden tevens gebruikt om contact op te nemen, en om diensten en evenementen onder de aandacht te brengen.

Bij het aangaan van een Opdracht tot Dienstverlening wordt door Interfarms van Opdrachtgevers (aanvullende) persoonsgegevens verzamelt en verwekt in ons klantmanagement-systeem. Deze gegevens zijn nodig voor het optimaal kunnen uitvoeren van onze Dienst. Interfarms gebruikt uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden: (I) de Dienst; (II) Facturatie; (III) Uitwisseling met derden; (III) Administratie en intern beheer; (IV) Verbetering van onze Diensten.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee personen identificeerbaar zijn of geïdentificeerd kunnen worden. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan NAW-gegevens, financiële gegevens, loopbaangegevens.

Welke gegevens verwerkt Interfarms?

Voor het optimaal uitvoeren van de Dienstverlening, worden meerdere persoonsgegevens verzameld en verwerkt in onze database, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer(s), adres, gezinssamenstelling, bankrekeningnummer, KvK nummer, Btw nummer, financiële gegevens, bedrijfsgegevens etc. U kunt deze informatie via uw contactpersoon bij Interfarms op elk gewenst moment opvragen en desgewenst laten aanpassen.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevens?

Interfarms Emigratieservice B.V. & Interfarms Invest B.V.

Pieperij 11

7924 PZ Veeningen

KvK nummer: 09097766 (Emigratieservice) / 64909751 (Invest)

Welke beveiligingsmaatregelen worden getroffen om de gegevens veilig te bewaren?

Wij werken met Privileged Identity Management (PIM), waarbij wordt gewerkt met autorisatieniveaus om onnodige inzage binnen onze eigen organisatie te voorkomen en de inzage tot gegevens binnen onze organisatie zoveel mogelijk te beperken. Medewerkers krijgen enkel toegang tot bepaalde gegevens, indien dat noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Wij maken gebruik van multifactor authentificatie (MFA) zodat derden geen toegang tot onze data kunnen krijgen.

Onze website is beveiligd met een SSL (Secure Sockets Layer)-encryptie die te herkennen is aan het slotje in de adresbalk van de browser. SSL geldt als hét standaard beveiligingsprotocol voor internetverbindingen. Let wel, het gebruik van internet is nimmer zonder risico, een onrechtmatige inbreuk op de Interfarms-verbinding afkomstig van derden kan niet worden uitgesloten.

Wie ontvangt de verzamelde gegevens?

Wij werken volgens het principe van privacy by design en privacy by default. Wij verzamelen en bewaren gegevens alleen indien noodzakelijk. Ook is een scheiding aangebracht tussen wie, welke gegevens kan inzien. Dit bewerkstelligen wij door aangebrachte autorisatieniveaus. De volledige gegevens van bezoekers en opdrachtgevers worden enkel ontvangen door de directie en slechts gedeeld met medewerkers voor zover dat noodzakelijk is om hun werkzaamheden te kunnen uitoefenen.

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

Als u ons persoonsgegevens verstrekt, worden die niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen re realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden deze gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Welke rechten heeft u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en hoe kunt u deze uitoefenen?

Indien wij persoonsgegevens van u verzamelen heeft u een recht van inzage, correctie, vergetelheid, dataportabiliteit, bezwaar en beperking. U kunt ons schriftelijk verzoeken om uw rechten uit te oefenen door een verzoek in te dienen bij:

Interfarms

Pieperij 11

7924 PZ Veeningen

info@interfarms.nl

KvK nummer: 09097766 (Emigratie) / 64909751 (Invest)

Indien u niet (langer) benaderd wilt worden met informatie over onze werkzaamheden, plannen en ontwikkelingen, kunt u dat ook bij bovengenoemd adres melden.

Cookies

Interfarms kan informatie over het gebruik van de internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Cookies maken het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.

Alleen als u vooraf toestemming hebt gegeven, plaatsen wij cookies en werken we met technieken waarvoor deze toestemming wettelijk is vereist, zoals social media-, advertentie- en personaliseringsdoeleinden. U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Ook kunt u uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken.

Bezwaar tegen gebruik van cookies

Indien u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instelling van uw internetbrowser aanpassen om het gebruik van cookies volledig te blokkeren. Sommige functionaliteiten worden dan uitgeschakeld. U kunt nog wel de website raadplegen voor informatie.

Internetsites van derden

Onze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via:

Interfarms

Pieperij 11

7924 PZ Veeningen

info@interfarms.nl

T 0528 – 39 11 11

Klachten

U kunt altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking en de overdracht van uw persoonlijke gegevens indien u er niet samen met ons uitkomt.

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

Indien u een klacht bij ons of de Autoriteit Persoonsgegevens wilt indienen, vermeld dan de volgende gegevens:

  • uw naam;
  • uw adres;
  • uw telefoonnummer;
  • uw handtekening;
  • de datum;
  • een omschrijving van de gedraging waarover u klaagt.

Wijzigingen Privacyverklaring

Interfarms behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wij zullen u afdoende informeren over eventuele wijzigingen door u een e-mail te sturen of middels een aankondiging op onze website.

April 2018