Algemene voorwaarden

Interfarms hanteert onderstaande Algemene Voorwaarden.
  1. Toepasselijkheid en dienstverlening

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Interfarms in Nederland en het buitenland, ongeacht of voor deze dienst een opdracht is verleend. Voor de wijze van verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze Privacy Verklaring.

1.2 Begripsbepalingen:

Deelnemer: een Nederlandse makelaar in agrarisch onroerend goed waarmee Interfarms een overeenkomst tot samenwerking heeft gesloten.

Aankoopbegeleider: de buitenlandse contactpersoon waarmee Interfarms een overeenkomst tot samenwerking heeft gesloten en die via Interfarms de emigratie en het aankoopproces in het buitenland begeleidt.

Potentiële emigrant: de Nederlandse agrarisch ondernemer die zich oriënteert op emigratie naar of investering in het buitenland, dan wel het voornemen daartoe heeft.

Afnemer: ieder die van de diensten van Interfarms gebruik maakt, op welke wijze dan ook, waaronder tevens de deelnemers, de aankoopbegeleiders en potentiële emigranten/investeerders.

Opdrachtgever: degene die Interfarms een schriftelijke opdracht heeft verstrekt tot het verlenen van diensten.

1.3 Onder dienstverlening door Interfarms wordt verstaan:

het verstrekken van informatie aan Potentiële emigranten over de mogelijkheden van emigratie naar het buitenland, door middel van adverteren, het bijhouden van een website, het geven van voorlichtingsbijeenkomsten, het organiseren van studiereizen en de aanwezigheid op beurzen;

het doorverwijzen van potentiële emigranten naar Deelnemers en naar Aankoopbegeleiders;

het begeleiden en coördineren van het proces van emigratie dan wel investering voor de opdrachtgever in zowel de oriëntatiefase als de daadwerkelijke aankoopbegeleiding en het daarbij (laten) uitvoeren van waarde-indicaties;

het verstrekken van informatie over de actuele ontwikkelingen binnen Interfarms aan Deelnemers en Aankoopbegeleiders en het ten behoeve daarvan actueel houden van een database van potentiële emigranten;

1.4 Alle opdrachten worden uitsluitend schriftelijk aangegaan.

2. Informatieverstrekking

2.1 Interfarms betracht de grootst mogelijke nauwkeurigheid bij het samenstellen van het schriftelijke en mondelinge informatiemateriaal en streeft ernaar om dit zo actueel mogelijk te houden. Interfarms is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in dit informatiemateriaal, wanneer de tekortkomingen bij normale oplettendheid niet voorkomen of ontdekt hadden kunnen worden.

2.2. Interfarms is niet aansprakelijk voor onjuiste of gebrekkige informatie die gegeven wordt door personen of instellingen die niet in dienst van Interfarms zijn.

2.3. Alle informatie wordt voorzover mogelijk in de Nederlandse taal verstrekt. Interfarms streeft naar een zo nauwkeurig mogelijke vertaling vanuit en naar buitenlandse teksten. Mocht er desondanks sprake zijn van strijdigheid tussen inhoud van de Nederlandse tekst en die in de buitenlandse taal, dan prevaleert de tekst in de taal waarin hij oorspronkelijk was opgesteld.

3. Doorverwijzing naar deelnemers en aankoopbegeleiders

3.1. Interfarms verwijst Potentiële emigranten voor een opdracht tot verkoop naar een van de Deelnemers van Interfarms, bij voorkeur naar een Deelnemer in de regio van de Potentiële emigrant. Het staat de Potentiële emigrant vrij om een andere keuze te maken.

3.2. Voor de opdracht tot aankoop in het buitenland brengt Interfarms de Potentiële emigrant in contact met de aankoopbegeleider in het betreffende land.

3.3. Om de financiële mogelijkheden van emigratie naar het buitenland te bepalen kan een Potentiële emigrant een waarde-indicatie laten uitvoeren. Hiervoor verwijst Interfarms de Potentiële emigrant naar een van de Deelnemers, bij voorkeur naar een in de regio van de Potentiële emigrant.

3.4. Opdrachten tot dienstverlening aan een deelnemer of een Aankoopbegeleider zijn voor rekening en risico van de betreffende Deelnemer of aankoopbegeleider. Op deze opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van de betreffende deelnemer of aankoopbegeleider van toepassing. De potentiële emigrant vrijwaart Interfarms van aanspraken die voortvloeien uit tekortkomingen als gevolg van de uitvoering van die opdracht.

4. Betalingen

4.1. Voor zover voor dienstverlening van Interfarms betalingen zijn overeengekomen, dienen deze in euro’s te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.

4.3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Interfarms moet maken verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever of verband houdende met het verweer tegen een ten onrechte door de opdrachtgever gepretendeerde vordering, komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.4 De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

4.5 Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Afnemer, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen en hij de factuur niet gefundeerd betwist, kan de vordering door Interfarms uit handen worden gegeven, in welk geval naast het alsdan verschuldigde totale bedrag Afnemer tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Alle diensten die Interfarms verricht dienen als inspanningsverplichting gezien te worden. Interfarms is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de dienstverlening, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij het uitbrengen van adviezen of het verstrekken van informatie in het kader van de betrokken dienstverlening mag worden vertrouwd.

5.2. De totale aansprakelijkheid van Interfarms voor schade geleden door Afnemer als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Interfarms van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen in de laatste factuur die Afnemer voor de diensten heeft betaald.

5.3. De aansprakelijkheid van Interfarms voor indirecte of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten. Voorbeelden hiervan zijn winstderving of gemiste besparingen.

5.4 Interfarms is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door de werkzaamheden van deelnemers, aankoopbegeleiders of derden die ten behoeve van de dienstverlening worden verricht, dan wel ontstaan door de door deelnemers, aankoopbegeleiders of derden ten behoeve van de uitvoering van de in opdracht geleverde diensten.

5.5. Afnemer vrijwaart Interfarms tegen aanspraken van derden voor schade verband houdende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de door Interfarms verrichte werkzaamheden, verstrekte informatie of advisering, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Interfarms.

6. Toerekenbare tekortkoming, overmacht, opschorting en ontbinding

6.1. In het geval enige opdracht tot dienstverlening is verstrekt aan Interfarms, en opdrachtgever geheel of gedeeltelijk toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de uit enige met Interfarms gesloten overeenkomst voortvloeiende verbintenissen, alsmede in het geval van faillissement of surseance of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, of met beslag op zijn vermogen wordt bedreigd of (wanneer opdrachtgever een natuurlijk persoon is) indien hij komt te overlijden, of het vrije beheer over zijn vermogen verliest, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Interfarms zal alsdan gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, of de uitvoering daarvan op te schorten, zulks zonder dat Interfarms tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de aan Interfarms verder toekomende rechten, zal Interfarms gerechtigd zijn van de opdrachtgever betaling te vorderen van reeds gemaakte kosten, schade en interesten, daaronder begrepen de door Interfarms gederfde winst, veroorzaakt door de tekortkoming van de opdrachtgever.

6.2. Interfarms kan niet tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

6.3 Indien een overmacht situatie langer dan een maand duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

7. Vertrouwelijkheid

7.1. Afnemer en Interfarms zijn over en weer gebonden om gegevens, waarvan zij in het kader van een overeenkomst kennis krijgen en waarvan duidelijk is dat die tot de vertrouwelijke informatie van anderen behoren, als strikt vertrouwelijk te behandelen.

7.2 De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

8. Geschillen en overig

8.1. Op iedere overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

8.2. Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van het Arrondissement van de vestigingsplaats van Interfarms.

8.3 Indien enige bepaling uit de overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.