ONLINE INSCHRIJVING: percelen cultuurgrond van ruim 11 ha te Zoeterwoude

11,0 ha. Op aanvraag   Te koop   Losse grond

Zoeterwoude, Zuid-Holland, Nederland


20240501_143325.jpg

ONLINE INSCHRIJVING:
Percelen cultuurgrond van ruim 11 ha gelegen aan de Dr. Kortmannstraat te Zoeterwoude.

Er is geen vraag- en/of richtprijs beschikbaar.

KADASTRAAL

Zoeterwoude F 90, groot 2.73.56 ha

Zoeterwoude F 91 ged., groot ca. 8.32.79 ha

Samen ca. 11.06.35 ha

CULTUURGROND

Het betreft blijvend grasland percelen met een opgegeven gemeten maat van 10.10.11 ha.

Het object is driehoekig van vorm en bestaat uit 8 topografische percelen. Aan de lange zijde langs de N206 ligt een strook die in het verleden dienst heeft gedaan als semi-verhard kavelpad.

De afwatering is deels met de ronde ligging en deels met greppels naar de omliggende watergangen.

De zode is goed ontwikkeld met een redelijk tot goede graslandsamenstelling, de onkruiddruk is slaag.

Op het object zijn twee landschapselementen aanwezig, bestaande uit een klein (ca. 40 m²) en een wat groter (ca 600 m²) bosje.

De percelen zijn ontsloten naar de parallelweg van de Dr. Kortmannstraat (N206) via een nog te vestigen recht van overpad. Verkoper draagt zorg voor een recht van overpad over het bij hem in eigendom verblijvende perceel F 91 ged. N.

De percelen zijn tot 1 december 2024 geliberaliseerd verpacht.

LIGGING

De (deel)percelen liggen in de driehoek tussen de Dr. Kortmannstraat (N206) / Stompwijksevaart, de sloot met het jagersbosje en de Zwetpad, ten westen van de Zuidbuurtseweg en ten zuiden van de Laan van Zwethof in Zoeterwoude.

Via de N206 is noordelijk Zoeterwoude en de A4 en de N11 bereikbaar en naar het zuiden Stompwijk. De omringende percelen zijn cultuurgrond in een agrarisch gebied, direct ten zuiden van Zoeterwoude.

OMGEVINGSPLAN/BESTEMMING

Hoofdbestemming 'Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden' binnen bestemmingsplan "Landelijk Gebied" van de gemeente Zoeterwoude.

MEERWAARDECLAUSULE bij niet-agrarische bestemmingswijziging

Als er binnen 10 jaar na levering van het object op het verkochte een bestemmingswijziging plaatsvindt van agrarisch naar wonen en/of industrie en/of zonnevelden, dan zal er een nabetaling worden betaald aan verkoper van € 5,- per m².

RECHT OVER OVERPAD

Er zal een recht van overpad t.b.v. het gekochte en t.l.v. het bij verkoper in eigendom verblijvende deel van perceel F 91 ged. N worden opgenomen.

DATA (wijziging voorbehouden)

Kijkdag - woensdag 29 mei tussen 10.00 en 16.00 uur

Start online inschrijving - woensdag 15 mei

Sluiting online inschrijving - maandag 1 juli om 14.00 uur

Gunningsdatum - donderdag 4 juli

Bod onherroepelijk - maandag 29 juli

Juridische levering - vrijdag 30 augustus

Feitelijke levering - maandag 2 december

BIEDINGEN & SELECTIE/GUNNING

Vanaf 15 mei kan er uitsluitend digitaal een bod uitgebracht worden met een bedrag in hele euro’s, kosten koper en vergezeld van eventuele voorwaarden en/of ontbindingen. Andere vormen van inschrijving worden niet in behandeling genomen.

Een bod zonder voorbehouden is een pré en heeft de voorkeur. Biedingen dienen uiterlijk 29 juli 2024 onherroepelijk te zijn.

Uw bod plaatst u via de website: vlnn.nl.

Gunning voorbehouden.

De gehele procedure is uitgebreid beschreven in de hieronder te downloaden brochure.

BESCHIKBARE DOCUMENTEN (ook te downloaden op website: vlnn.nl)

 1. Brochure
 2. Kadastrale uittreksels
 3. Akten van levering
 4. Kaarten
 5. Gegevens Boer & Bunder
 6. Bodemgegevens
 7. Omgevingsplan

Informatie: Jorden Oostdam, Interfarms VLNN Makelaars B.V.
0348-748411 of 06-54744233

 • id
  2549
 • Prijs
  Op aanvraag
 • Grootte
  11,0 ha.
 • Type
  Losse grond
 • Land
  Nederland
 • Gebied
  Zuid-Holland
 • Plaats
  Zoeterwoude
 • Toon op kaart

Over Nederland

Nederland heeft een inwonertal van ruim 17 miljoen en een oppervlakte van 41.543 km² een hoge bevolkingsdichtheid van 504 per km². Ruim 18% van het oppervlak bestaat uit water en een groot deel van het land en de bevolking bevindt zich onder zeeniveau. Het land wordt beschermd tegen het water door middel van een systeem van dijken en waterwerken. Door landwinning zijn polders gecreëerd. Het landschap van Nederland is bijna overal vlak. Het Nederlandse landschap bestaat grotendeels uit cultuurlandschappen en daarnaast uit beheerde natuurgebieden.

In de afgelopen eeuwen is de levende natuur niet alleen veranderd, maar door verkleining en versnippering van de leefgebieden en milieuvervuiling in kwaliteit en kwantiteit ook achteruitgegaan. Via natuurbeleid en de activiteiten van particulieren wordt geprobeerd het tij te keren.

De landbouw is veruit de grootste gebruiker van het landoppervlak van Nederland. Hierdoor is de landbouw gezichtsbepalend voor het landelijk gebied. In de periode 1975-2003 is het volume van de totale bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse landbouw gestegen van 4,1 tot 10,2 miljard euro (prijspeil 2002). Het aandeel van de landbouw in het Bruto Binnenlands Product (BBP) daarentegen, is over dezelfde periode teruggelopen van 4,6 naar 2,3 procent. In 2019 bedroeg het BBP 1,4%. Het ruimtebeslag van de landbouw nam de afgelopen dertig jaar met gemiddeld 5 duizend hectare per jaar af. Toch bepaalt de landbouw, met een huidig aandeel van bijna 60 procent in de totale oppervlakte van Nederland, nog steeds in belangrijke mate het aanzien van Nederland.

Verbreding van de landbouw betekent dat ondernemers ook inkomen proberen te genereren uit niet-agrarische activiteiten. Er moet hierbij gedacht worden aan onder andere agrarisch natuur- en waterbeheer, agro-toerisme en zorgboerderijen. Momenteel is circa 2 procent van het agrarisch inkomen afkomstig uit dit type activiteiten.

Nederland heeft een gematigd zeeklimaat met milde winters en koele zomers. Het klimaat wordt beïnvloed door de Noordzee die het gehele jaar de temperatuur matigt, waarbij zowel de dagelijkse als jaarlijkse temperatuurschommelingen toenemen richting het oosten.

De rol van de overheid ten aanzien van de verbreding in de landbouw is wisselend. De ontwikkeling van zorgboerderijen en agro-toerisme verloopt zonder veel overheidssturing. Bij agrarisch natuurbeheer is wel gekozen voor een sterke regie vanuit de overheid. Ongeveer de helft van de totale inkomsten uit verbreding van de landbouw is afkomstig uit agrarisch natuurbeheer.

Er zijn verschillende landbouwsubsidies voor boeren en agrarische bedrijven.

Bedrijfsovernamefonds voor startende boeren en tuinders

Er komt een extra financieringsmogelijkheid om startende boeren of tuinders te helpen de stap te maken naar een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf. De Borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet maakt het voor startende agrarische ondernemers makkelijker om op basis van een toekomstgericht ondernemersplan een lening aan te vragen.  

Inkomenssteun via basisbetaling

Landbouwers die inkomenssteun via de basisbetaling willen ontvangen, kunnen jaarlijks de basisbetaling aanvragen via de gecombineerde opgave. Zij moeten wel voldoen aan bepaalde voorwaarden om voor inkomenssteun in aanmerking te komen. Zo moeten zij duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Vergroeningsbetaling als aanvulling op basisbetaling

In aanvulling op de basisbetaling kunnen landbouwers in aanmerking komen voor een vergroeningsbetaling. In de volgende gevallen kunnen landbouwers in aanmerking komen voor een vergroeningsbetaling:

Als ze verschillende gewassen verbouwen (gewasdiversificatie). Dit is goed voor de biodiversiteit.

Als ze 5% van het bouwland inrichten als ecologisch aandachtsgebied. Het stuk bouwland levert een bijdrage aan de kwaliteit van biodiversiteit en milieu.

Als ze blijvend grasland in stand houden.

Extra betaling jonge landbouwers

Jonge landbouwers kunnen een extra premie ontvangen. Zijn de landbouwers in het jaar van de eerste aanvraag jonger dan 41 jaar? Dan kunnen zij hun aanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Met de premie kunnen jonge landbouwers investeren in grond, gebouwen, machines en verplaatsbare installaties.

Graasdierpremie

Laten landbouwers hun schapen of vrouwelijk vleesvee grazen op gronden die niet in aanmerking komen voor de basisbetaling? Dan kunnen zij een graasdierpremie aanvragen.

Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL)

BL is voor landbouwbedrijven die de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden bij de afsluiting van een lening. De overheid staat met BL borg voor een deel van de bedrijfsfinanciering. Banken geven eerder een lening als de overheid voor een deel borg staat.

Vergoeding voor agrarisch natuurbeheer

Landbouwers die hun landbouwgrond natuurvriendelijk beheren, kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen. Dit kan elk jaar van 15 november tot en met 31 december, via de regeling Agrarisch natuurbeheer (SNL).

Sommige boeren kunnen ook nog gebruikmaken van de regeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL). Met deze regeling kunnen boeren hun landbouwgrond geschikt maken voor agrarisch natuurbeheer.

Tegemoetkoming premie brede weersverzekering

Agrarisch ondernemers met een brede weersverzekering kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van de verzekeringspremie. Dit kan via de tegemoetkoming premie brede weersverzekering.

Databank EU-subsidies landbouw

Wilt u precies weten wie er Europese landbouwsubsidie ontvingen? Dan kunt u dit nakijken in een databank met gegevens over landbouwsubsidies.

Het klimaat wordt beïnvloed door de Noordzee die het gehele jaar de temperatuur matigt, waarbij zowel de dagelijkse als jaarlijkse temperatuurschommelingen toenemen richting het oosten. In het noorden is de temperatuur gemiddeld over het gehele jaar iets lager dan in het zuiden. De kustprovincies in het zuidwesten, westen en noorden hebben in de herfst- en wintermaanden doorgaans zachter weer dan het oosten en noordoosten. In de zomer zijn het oosten van Brabant en uiterste noorden van Limburg de gemiddeld warmste plekken. De gemiddeld koudste maand is in de meeste plaatsen januari, de warmste maand juli.

Zonuren en neerslag

Met ca. 1650 zonuren heeft de kust de meeste zonuren, terwijl de Achterhoek met ca. 1500 uur de minste zonneschijn heeft. Ondanks het imago van regenland, regent het gemiddeld slechts 7% van de tijd. In de zomer is er vooral op grasland een verdampingsoverschot, maar gemiddeld is er jaarlijks een neerslagoverschot, het grootst op de Veluwe. Het natst zijn de Veluwe, Drenthe en Zuid-Limburg, het droogst het centrale deel van Limburg met minder dan 700 mm.

Weer

Het weer is sterk afhankelijk van de luchtsoort en de fronten die de verschillende luchtsoorten scheiden. Het meest voorkomend in Nederland is van de Atlantische Oceaan afkomstige maritiem polaire lucht die in de zomer vochtig en koud is en vochtig en gematigd warm in de winter. Bij een stormachtige noordwestenwind zorgt de maritieme Arctische lucht voor buiig, guur weer. Uit Rusland en Siberië wordt zomers warm en droge continentale polaire lucht aangevoerd. In de winter is deze koud en droog. Warme maritiem tropische lucht zorgt in de winter veel voor mist en in de zomer voor onweer. Continentaal tropische lucht is warm en droog.

Klik hier om het weer in Nederland te bekijken

De laatste vijfentwintig jaar is het aantal agrarische bedrijven in Nederland sterk gedaald. In 1980 waren er 144.994 landbouwbedrijven, daarvan waren er in 2019 nog 52.233 over. Ook het aantal mensen werkzaam in de landbouw is gedurende die jaren sterk afgenomen: van 265.467 in 1980 tot 196.000 in 2018.

Nederland is een op wereldschaal belangrijke exporteur van agrarische producten, ook al werkt maar 3% van de Nederlanders in de agrarische sector en is 2,2% van het bruto binnenlands product afkomstig uit de agrarische sector. De landbouw in Nederland heeft 2,2 miljoen hectare in gebruik. In 2015 was 54 procent van het totale landoppervlak van Nederland in gebruik voor landbouw.