55,0 ha. Op aanvraag   Te koop   Overig

Leiderdorp, Zuid-Holland, Nederland


Korte omschrijving

Eén blok goed bereikbare landbouwgrond van circa 55 hectare groot. Een goede interne ontsluiting middels een degelijk gefundeerd kavelpad. Nabij de Achthovenerweg is een bedrijfserf met loods van 20 x 35 meter.

Bestemming

Voor de percelen geldt de onderstaande bestemming: 

- Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – landschap en natuur (artikel 3)

- Dubbelbestemming: Leiding – gas (artikel 17)

- Dubbelbestemming: Leiding – hoogspanning ii (artikel 18)

- Dubbelbestemming: Leiding – hoogspanningsverbinding i (artikel 19)

- Maatvoering: Maximum bouwhoogte: 60 m (m.b.t. hoogspanningsverbinding i)

- Dubbelbestemming: Waarde – archeologie hoge trefkans (artikel 22)

- Dubbelbestemming: Waarde – archeologie lage trefkans (artikel 23)

- Dubbelbestemming: Waarde – archeologie middelhoge trefkans (artikel 24)

- Dubbelbestemming: Waterstaat – waterkering (artikel 25)

- Gebiedsaanduiding: Geluidzone – industrie barre polder (artikel 29.1)

- Gebiedsaanduiding: Geluidzone – industrie oosthoek (artikel 29.2)

- Gebiedsaanduiding: Overige zone – ondergronds railverkeer (artikel 29.5)

- Gebiedsaanduiding: Overige zone  – weidevogelleefgebied (artikel 29.6)

- Gebiedsaanduiding: Vrijwaringszone – molenbiotoop (artikel 29.8)

(Bron: Ruimtelijkeplannen.nl)

Wij adviseren u om het bestemmingsplan te raadplegen op Ruimtelijkeplannen.nl of bij gemeente Leiderdorp.

Voorzieningen

Het object ligt in het buitengebied van de gemeente Leiderdorp tussen Leiderdorp en Koudekerk aan de Rijn. In Leiderdorp zijn alle voorzieningen aanwezig. Koudekerk aan de Rijn (gemeente Alphen aan den Rijn) is een klein plattelandsdorp oostelijk van het object. 

Algemeen

Het blok landbouwgrond is ontstaan uit diverse aankopen van in het verleden gestopte boerderijen in de lintbebouwing aan de Achthovenerweg langs de Oude Rijn. Door de huidige eigenaar getransformeerd tot één blok landbouwgrond.

Erf en opstal

Het agrarisch bouwblok is circa 2.500 m² groot en ontsloten via een geasfalteerd pad naar de Achthovenerweg. De verharding voor en naast de loods bestaat uit gebroken puin en prefab betonplaten.

De loods is gebouwd medio 1995 en is 35 meter lang en 20 meter breed. Gefundeerd op een onderheide ringbalk uitgevoerd met stalen spanten met vrije overspanning. Het geïsoleerde zadeldak met een goothoogte van 4 meter bestaat uit damwandprofielplaten, de wanden zijn uitgevoerd in 2,5 meter hoog metselwerk met spouw met daarboven damwandprofielplaten. De vloer bestaat uit straatwerk van betonklinkers. In de voor en achtergevel is een overheaddeur geplaatst waarboven gepotdekseld hout, ook enkele loopdeuren. In de loods is water en elektra (230/400 V) aanwezig.

Erfverharding

De verharding aan de voorzijde van de loods bestaat voornamelijk uit asfalt, met daar om heen straatwerk van beton klinkers. De verharding aan de westelijke zijde bestaat voornamelijk uit prefab betonplaten.
De verharding aan de achterzijde van de loods bestaat uit gebroken puin.
Aan de oostzijde van de loods is geen verharding aanwezig.

Landbouwgrond

Het blok landbouwgrond is langgerekt met over de gehele lengte in het midden een kavelpad. De afwatering van de percelen geschied middels greppels en afvoerbuizen naar de omliggende watergangen. De droogligging is goed, op veel percelen is de teelt van mais mogelijk. Op grasland percelen is de onkruiddruk laag en is de zode dicht en goed ontwikkeld. Het slootonderhoud is op peil De percelen zijn ruim van omvang en intern goed bereikbaar. De grondsoort is klei (op veen).

Het blok landbouwgrond wordt halverwege diagonaal gekruist door de ondergrondse HSL. Het achterste perceel wordt boven- en ondergronds gekruist door 380 kV en 150 kV van Tennet.

De oppervlakte voor de gecombineerde opgave bedraagt: 51.89.00 ha (Bron: Boer & Bunder).

Kavelpad

Het kavelpad bestaat uit een goede fundatie van gebroken puin, de toplaag is goed onderhouden en vertoont geen verzakkingen. Aan het begin en verderop staan op 

8 plaatsen degelijke ijzeren hekken met een fundering waarvan de voorste 4 elektrisch bedienbaar. Halverwege is een aftakking van het kavelpad, uitgevoerd met prefab betonplaten. Het kavelpad is circa 1,8 km lang.

Overige informatie

1. Waterschapslasten: € 83,50 per hectare onbebouwd/jaar (2019).
2. Ruilverkavelingsrente: geen ruilverkavelingslasten van toepassing.
3. Jachtrecht: het jachtrecht is verhuurd voor de wettelijke termijn (12 jaar).
4. Zakelijke rechten: er zijn voor enkele kadastrale percelen aantekeningen betreffende zakelijke rechten van verschillende instanties. (Perceel: Leiderdorp C 1235: Opstalrecht Nutsvoorzieningen. Perceel: Leiderdorp C 1475: Ondergronds bouwwerk inzake een gedeelte van een perceel Spoortunnel HSL Gemeente Rijnwoude en Leiderdorp, opstalrecht. Perceel: Leiderdorp C 1476/1477/1479/1481: Ondergronds bouwwerk Spoortunnel HSL Gemeente Rijnwoude en Leiderdorp, kwalitatieve verplichting, opstalrecht. Perceel: Leiderdorp C 1482: opstalrecht.
5. Productierechten: met de landerijen zullen geen productierechten mee worden overgedragen tenzij dit nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.
6. Betalingsrechten: de gronden worden zonder rechten verkocht. 
7. Hoogspanningsleiding: ondergronds 150kV, bovengronds 380kV.
8. Riolering: er is geen riolering aanwezig.
9. BTW – regeling: de herzieningstermijn is reeds verlopen.
10. Indien er een koopovereenkomst tot stand komt zal er een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom worden gesteld, tenzij partijen anders overeengekomen.
11. Splitsing van de koopsom is voorbehouden aan verkoper.

Aanbieding/status

De informatie die u over dit object ontvangt op basis van deze brochure, tijdens gesprekken en bij onderhandelingen is vrijblijvend. Er is pas overeenstemming bereikt op het moment dat de door Interfarms VLNN Makelaars B.V. opgestelde koopovereenkomst door alle partijen is ondertekend.

Vraagprijs

Prijs op aanvraag, kosten koper.

Bezichtigingen en inlichtingen 

Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de verkopende makelaar de heer Jorden Oostdam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse percelen landbouwgrond (55.26.36 hectare) aan de Achthovenerweg 11 te Leiderdorp, inclusief het erf met loods. 

 • id
  1195
 • Prijs
  Op aanvraag
 • Grootte
  55,0 ha.
 • Type
  Overig
 • Land
  Nederland
 • Gebied
  Zuid-Holland
 • Plaats
  Leiderdorp
Interfarms VLNN Makelaars
Laageind 11a, Driebruggen
Nederland

J. Nannenga en J. Oostdam

Over Nederland

In de afgelopen eeuwen is de levende natuur niet alleen veranderd, maar door verkleining en versnippering van de leefgebieden en milieuvervuiling in kwaliteit en kwantiteit ook achteruitgegaan. Via natuurbeleid en de activiteiten van particulieren wordt geprobeerd het tij te keren.

De landbouw is veruit de grootste gebruiker van het landoppervlak van Nederland. Hierdoor is de landbouw gezichtsbepalend voor het landelijk gebied. In de periode 1975-2003 is het volume van de totale bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse landbouw gestegen van 4,1 tot 10,2 miljard euro (prijspeil 2002). Het aandeel van de landbouw in het Bruto Binnenlands Product (BBP) daarentegen, is over dezelfde periode teruggelopen van 4,6 naar 2,3 procent. Het ruimtebeslag van de landbouw nam de afgelopen dertig jaar met gemiddeld 5 duizend hectare per jaar af. Toch bepaalt de landbouw, met een huidig aandeel van bijna 60 procent in de totale oppervlakte van Nederland, nog steeds in belangrijke mate het aanzien van Nederland.

Verbreding van de landbouw betekent dat ondernemers ook inkomen proberen te genereren uit niet-agrarische activiteiten. Er moet hierbij gedacht worden aan onder andere agrarisch natuur- en waterbeheer, agro-toerisme en zorgboerderijen. Momenteel is circa 2 procent van het agrarisch inkomen afkomstig uit dit type activiteiten.

Nederland heeft een gematigd zeeklimaat met milde winters en koele zomers. Het klimaat wordt beïnvloed door de Noordzee die het gehele jaar de temperatuur matigt, waarbij zowel de dagelijkse als jaarlijkse temperatuursschommelingen toenemen richting het oosten.

De rol van de overheid ten aanzien van de verbreding in de landbouw is wisselend. De ontwikkeling van zorgboerderijen en agro-toerisme verloopt zonder veel overheidssturing. Bij agrarisch natuurbeheer is wel gekozen voor een sterke regie vanuit de overheid. Ongeveer de helft van de totale inkomsten uit verbreding van de landbouw is afkomstig uit agrarisch natuurbeheer.

Er zijn verschillende landbouwsubsidies voor boeren en agrarische bedrijven.

Inkomenssteun boeren via bedrijfstoeslag

Boeren die inkomenssteun willen ontvangen, kunnen jaarlijks bedrijfstoeslag aanvragen via de gecombineerde opgave. Zij moeten wel voldoen aan bepaalde voorwaarden om voor inkomenssteun in aanmerking te komen. Zo moeten zij duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Garantstelling voor investeringen landbouw

Met de regeling garantstelling landbouw kunnen boeren of agrarische bedrijven eerder een lening afsluiten bij een bank. De overheid staat namelijk garant voor (een deel van) de lening.

Vergoeding voor agrarisch natuurbeheer

Boeren die hun landbouwgrond natuurvriendelijk beheren, kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen. Dit kan elk jaar van 15 november tot en met 31 december, via de regeling Agrarisch natuurbeheer - SNL. Sommige boeren kunnen ook nog gebruikmaken van de regeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL). Met deze regeling kunnen boeren hun landbouwgrond geschikt maken voor agrarisch natuurbeheer.

Tegemoetkoming premie brede weersverzekering

Agrarisch ondernemers met een brede weersverzekering kunnen sinds 2010 een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van de verzekeringspremie. Dit kan via de regeling Tegemoetkoming premie brede weersverzekering.

Het klimaat wordt beïnvloed door de Noordzee die het gehele jaar de temperatuur matigt, waarbij zowel de dagelijkse als jaarlijkse temperatuurschommelingen toenemen richting het oosten. In het noorden is de temperatuur gemiddeld over het gehele jaar iets lager dan in het zuiden. De kustprovincies in het zuidwesten, westen en noorden hebben in de herfst- en wintermaanden doorgaans zachter weer dan het oosten en noordoosten. In de zomer zijn het oosten van Brabant en uiterste noorden van Limburg de gemiddeld warmste plekken. De gemiddeld koudste maand is in de meeste plaatsen januari, de warmste maand juli.

Zonuren en neerslag

Met ca. 1650 zonuren heeft de kust de meeste zonuren, terwijl de Achterhoek met ca. 1500 uur de minste zonneschijn heeft. Ondanks het imago van regenland, regent het gemiddeld slechts 7% van de tijd. In de zomer is er vooral op grasland een verdampingsoverschot, maar gemiddeld is er jaarlijks een neerslagoverschot, het grootst op de Veluwe. Het natst zijn de Veluwe, Drenthe en Zuid-Limburg, het droogst het centrale deel van Limburg met minder dan 700 mm.

Weer

Het weer is sterk afhankelijk van de luchtsoort en de fronten die de verschillende luchtsoorten scheiden. Het meest voorkomend in Nederland is van de Atlantische Oceaan afkomstige maritiem polaire lucht die in de zomer vochtig en koud is en vochtig en gematigd warm in de winter. Bij een stormachtige noordwestenwind zorgt de maritieme Arctische lucht voor buiig, guur weer. Uit Rusland en Siberië wordt zomers warm en droge continentale polaire lucht aangevoerd. In de winter is deze koud en droog. Warme maritiem tropische lucht zorgt in de winter veel voor mist en in de zomer voor onweer. Continentaal tropische lucht is warm en droog.

De laatste vijfentwintig jaar is het aantal agrarische bedrijven in Nederland sterk gedaald. In 1980 waren er 144.994 landbouwbedrijven, daarvan waren er in 2004 nog 83.885 over. Ook het aantal mensen werkzaam in de landbouw is gedurende die jaren sterk afgenomen: van 265.467 in 1980 tot 167.824 in 2004.

Nederland is een op wereldschaal belangrijke exporteur van agrarische producten, ook al werkt maar 3% van de Nederlanders in de agrarische sector en is 2,2% van het bruto binnenlands product afkomstig uit de agrarische sector. De landbouw in Nederland heeft 2,3 miljoen hectare in gebruik. In 2008 was 55 procent van het totale landoppervlak van Nederland in gebruik voor landbouw.