3,3 ha. Op aanvraag   Te koop   Losse grond

Alphen aan den Rijn ,  Zuid-Holland , Nederland


Korte omschrijving
Aangeboden wordt een perceel cultuurgrond, gelegen nabij het Goudse Rijpad te Alphen aan den Rijn.

Bestemming
Het object is gelegen in het plangebied van het Bestemmingsplan Limes van de gemeente Alphen aan den Rijn, vastgesteld op 23 april 2014 (NL.IMRO.0484.BO88limes-0004).

Het object heeft de volgende bestemming:
- Enkelbestemming Agrarisch met Waarden - natuur en landschap
- Dubbelbestemming Waarde - Archeologie

Grondsoort
De gronden zijn grotendeels zware zavel (99%) en lichte klei (1%).
Grondsoort volgens mestwet: klei (100%).

Gebruik
Het perceel is geschikt voor zowel grasland alsook akkerbouwgewassen.
Het perceel is thans in gebruik als maisland.

Teelt/bouwplan:
Mais - circa 2.87.00 hectare - 2013
Mais - circa 2.87.00 hectare - 2014
Mais - circa 2.87.00 hectare - 2015
Mais - circa 2.87.00 hectare - 2016
Mais - circa 2.87.00 hectare - 2017
Mais - circa 2.87.00 hectare - 2018
(Bron oppervlakte: BoerenBunder)

Ontsluiting
Het perceel is ontsloten via het Goudse Rijpad en is kadastraal bekend onder de volgende aanduiding:
Gemeente Alphen aan den Rijn, sectie G, nummer 800, groot 2.87.00 hectare.
Het perceel is gedeeltelijk belast met een beperkt recht (artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht) ten behoeve van B.V. Transport Zuid-Holland.

Tevens geldt dat de voormalige eigenaar een, aan het te koop zijnde perceel, strook grond verkocht en geleverd heeft aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: NS Railinfratrust B.V., gevestigd te Utrecht, voor verbreding van de langs het perceel lopende spoorlijn Alphen aan den Rijn - Bodegraven. Aangezien deze verbreding nog niet is uitgevoerd, is deze strook in bruikleen bij de verkopende partij. De verkopende partij draagt bij deze voor zover nodig en mogelijk, de rechten en plichten uit deze bruikleenovereenkomst over aan de koper, welke koper bij deze aanvaardt.

De voormalige eigenaar is met NS Railinfratrust B.V. overeengekomen dat bij aanleg/verbreding van de spoorweg door NS Railinfratrust B.V. een werkstrook ter breedte van zes meter van het thans verkochte gebruikt mag worden. Koper verklaart dat hij vermelde verplichtingen van verkopende partij overneemt en als eigen verplichtingen te zullen naleven.

Het betreft hier het perceel kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie G, nummer 801 (overlap 0.42.00 ha), totaal groot 0.43.95 ha.

Betalingsrechten
Op het perceel rusten geen betalingsrechten.

Overige informatie
Waterschapslasten: € 82,75 per hectare onbebouwd/jaar. (2018. Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland).
Ruilverkavelingsrente: er zijn geen ruilverkavelingslasten van toepassing.
Productierechten: met de landerijen zullen geen productierechten mee worden overgedragen tenzij dit nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.
Btw-regeling: niet van toepassing.
Totaal oppervlakte bij GDI 3.30.95 ha inclusief de bruikleen.

Aanbieding / status
De informatie die u over dit object ontvangt op basis van deze brochure, tijdens gesprekken en bij onderhandelingen, is vrijblijvend. Er is pas overeenstemming bereikt op het moment dat de op te stellen koopovereenkomst door alle partijen is ondertekend. Eventuele uitsplitsing van de koopsom is voorbehouden aan de verkoper. Indien er een koopovereenkomst tot stand komt, zal er een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom worden gesteld, tenzij partijen anders overeenkomen.

Inlichtingen
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden dot ons katoor en verkopende makelaar de heer J.J.H. Oostdam. Interfarms VLNN Makelaars.

Te koop in Alphen aan den Rijn, circa 2.87.00 hectare cultuurgrond.  

 • id
  1009
 • Prijs
  Op aanvraag
 • Grootte
  3,3 ha.
 • Type
  Losse grond
 • Land
  Nederland
 • Gebied
  Zuid-Holland
 • Plaats
  Alphen aan den Rijn
Interfarms VLNN Makelaars
Laageind 11a, Driebruggen
Nederland

J. Nannenga en J. Oostdam

Over Nederland

In de afgelopen eeuwen is de levende natuur niet alleen veranderd, maar door verkleining en versnippering van de leefgebieden en milieuvervuiling in kwaliteit en kwantiteit ook achteruitgegaan. Via natuurbeleid en de activiteiten van particulieren wordt geprobeerd het tij te keren.

De landbouw is veruit de grootste gebruiker van het landoppervlak van Nederland. Hierdoor is de landbouw gezichtsbepalend voor het landelijk gebied. In de periode 1975-2003 is het volume van de totale bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse landbouw gestegen van 4,1 tot 10,2 miljard euro (prijspeil 2002). Het aandeel van de landbouw in het Bruto Binnenlands Product (BBP) daarentegen, is over dezelfde periode teruggelopen van 4,6 naar 2,3 procent. Het ruimtebeslag van de landbouw nam de afgelopen dertig jaar met gemiddeld 5 duizend hectare per jaar af. Toch bepaalt de landbouw, met een huidig aandeel van bijna 60 procent in de totale oppervlakte van Nederland, nog steeds in belangrijke mate het aanzien van Nederland.

Verbreding van de landbouw betekent dat ondernemers ook inkomen proberen te genereren uit niet-agrarische activiteiten. Er moet hierbij gedacht worden aan onder andere agrarisch natuur- en waterbeheer, agro-toerisme en zorgboerderijen. Momenteel is circa 2 procent van het agrarisch inkomen afkomstig uit dit type activiteiten.

Nederland heeft een gematigd zeeklimaat met milde winters en koele zomers. Het klimaat wordt beïnvloed door de Noordzee die het gehele jaar de temperatuur matigt, waarbij zowel de dagelijkse als jaarlijkse temperatuursschommelingen toenemen richting het oosten.

De rol van de overheid ten aanzien van de verbreding in de landbouw is wisselend. De ontwikkeling van zorgboerderijen en agro-toerisme verloopt zonder veel overheidssturing. Bij agrarisch natuurbeheer is wel gekozen voor een sterke regie vanuit de overheid. Ongeveer de helft van de totale inkomsten uit verbreding van de landbouw is afkomstig uit agrarisch natuurbeheer.

Er zijn verschillende landbouwsubsidies voor boeren en agrarische bedrijven.

Inkomenssteun boeren via bedrijfstoeslag

Boeren die inkomenssteun willen ontvangen, kunnen jaarlijks bedrijfstoeslag aanvragen via de gecombineerde opgave. Zij moeten wel voldoen aan bepaalde voorwaarden om voor inkomenssteun in aanmerking te komen. Zo moeten zij duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Garantstelling voor investeringen landbouw

Met de regeling garantstelling landbouw kunnen boeren of agrarische bedrijven eerder een lening afsluiten bij een bank. De overheid staat namelijk garant voor (een deel van) de lening.

Vergoeding voor agrarisch natuurbeheer

Boeren die hun landbouwgrond natuurvriendelijk beheren, kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen. Dit kan elk jaar van 15 november tot en met 31 december, via de regeling Agrarisch natuurbeheer - SNL. Sommige boeren kunnen ook nog gebruikmaken van de regeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL). Met deze regeling kunnen boeren hun landbouwgrond geschikt maken voor agrarisch natuurbeheer.

Tegemoetkoming premie brede weersverzekering

Agrarisch ondernemers met een brede weersverzekering kunnen sinds 2010 een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van de verzekeringspremie. Dit kan via de regeling Tegemoetkoming premie brede weersverzekering.

Het klimaat wordt beïnvloed door de Noordzee die het gehele jaar de temperatuur matigt, waarbij zowel de dagelijkse als jaarlijkse temperatuurschommelingen toenemen richting het oosten. In het noorden is de temperatuur gemiddeld over het gehele jaar iets lager dan in het zuiden. De kustprovincies in het zuidwesten, westen en noorden hebben in de herfst- en wintermaanden doorgaans zachter weer dan het oosten en noordoosten. In de zomer zijn het oosten van Brabant en uiterste noorden van Limburg de gemiddeld warmste plekken. De gemiddeld koudste maand is in de meeste plaatsen januari, de warmste maand juli.

Zonuren en neerslag

Met ca. 1650 zonuren heeft de kust de meeste zonuren, terwijl de Achterhoek met ca. 1500 uur de minste zonneschijn heeft. Ondanks het imago van regenland, regent het gemiddeld slechts 7% van de tijd. In de zomer is er vooral op grasland een verdampingsoverschot, maar gemiddeld is er jaarlijks een neerslagoverschot, het grootst op de Veluwe. Het natst zijn de Veluwe, Drenthe en Zuid-Limburg, het droogst het centrale deel van Limburg met minder dan 700 mm.

Weer

Het weer is sterk afhankelijk van de luchtsoort en de fronten die de verschillende luchtsoorten scheiden. Het meest voorkomend in Nederland is van de Atlantische Oceaan afkomstige maritiem polaire lucht die in de zomer vochtig en koud is en vochtig en gematigd warm in de winter. Bij een stormachtige noordwestenwind zorgt de maritieme Arctische lucht voor buiig, guur weer. Uit Rusland en Siberië wordt zomers warm en droge continentale polaire lucht aangevoerd. In de winter is deze koud en droog. Warme maritiem tropische lucht zorgt in de winter veel voor mist en in de zomer voor onweer. Continentaal tropische lucht is warm en droog.

De laatste vijfentwintig jaar is het aantal agrarische bedrijven in Nederland sterk gedaald. In 1980 waren er 144.994 landbouwbedrijven, daarvan waren er in 2004 nog 83.885 over. Ook het aantal mensen werkzaam in de landbouw is gedurende die jaren sterk afgenomen: van 265.467 in 1980 tot 167.824 in 2004.

Nederland is een op wereldschaal belangrijke exporteur van agrarische producten, ook al werkt maar 3% van de Nederlanders in de agrarische sector en is 2,2% van het bruto binnenlands product afkomstig uit de agrarische sector. De landbouw in Nederland heeft 2,3 miljoen hectare in gebruik. In 2008 was 55 procent van het totale landoppervlak van Nederland in gebruik voor landbouw.