ONLINE INSCHRIJVING: Percelen cultuurgrond (samen circa 11,3 ha) aan de Pontweg te Den Burg.

11,3 ha. Op aanvraag   Te koop   Losse grond

Den Burg, Texel, Noord-Holland, Nederland


IMG_3130.JPEG

ONLINE INSCHRIJVING:

Percelen cultuurgrond (samen circa 11,3 ha) aan de Pontweg te Den Burg.

Er is geen vraag- en/of richtprijs beschikbaar.

KADASTRAAL

Texel R 888 groot 1.29.40 ha

Texel R 889, groot 0.90.60 ha

Texel R 891, groot 3.25.65 ha

Texel R 541, groot 5.73.35 ha 

Texel R 902, groot 0.10.55 ha

Samen    ca. 11.29.55 ha

Opgegeven perceel - Gemeten maat - Gewassenteelt 2024; 2023; 2022

Texel R 888 (Kavel I) - 1.19.62 ha - Gerst; Maïs; Bieten

Texel R 889 (Kavel II) - 0.87.10 ha - Gerst; Aardappelen; Maïs

Texel R 891 (Kavel III) - 1.82.68 ha - Gerst; Maïs; Maïs

Texel R 891 (Kavel III) - 0.98.81 ha - Maïs; Aardappelen; Maïs

Texel R 541 en 902 (Kavel IV) - 5.25.47 ha - Maïs; Aardappelen; Maïs

Texel R 541 en 902 (Kavel IV) - 0.15.98 ha - Maïs; Aardappelen; Uien

Totaal gemeten maat 10.29.66 ha

CULTUURGROND
Het object valt onder landbouwgebied Westelijk Holland en binnen Waterschap Hollands Noorderkwartier.
De percelen hebben watertrap IV = H >40 L 80-120 en/of VII = H 80-140 L >120.
De grondsoort is zand, ook de wettelijke grondsoort is aangeduid als zand.
De percelen vallen niet binnen een Natura 2000-gebied, maar wel binnen de grenzen van Agrarisch Natuurcollectief: ANLV De Lieuw Texel.

LIGGING
De percelen zijn gelegen langs de Pontweg en de Westerweg, die deze percelen scheiden van het dorp Den Burg. Eén perceel is ontsloten aan de Akenbuurt. In de omgeving zijn agrarische bedrijven, een waterzuivering en het dorp Den Burg te vinden.

OMGEVINGSPLAN/BESTEMMING
Binnen bestemmingsplan 'Buitengebied Texel 2013', vastgesteld 12-06-2013 door de gemeente Texel, NL.IMRO.0448.BUI2013BP0001-va01, geldt de hoofdbestemming:
- Agrarisch - Oude land
Tevens gelden er:
- Waarde - Archeologie 3
- Leiding - Riool
- Verkeer

KIJKDAGEN/OPENSTELLING
Deze percelen zijn vanaf de openbare weg te bezichtigingen en zijn opengesteld voor bezichtiging op eigen gelegenheid.

Startdatum online inschrijving - 6 september 2024

Sluitingsdatum online inschrijving - 18 september 2024

Gunningsdatum - 20 september 2024

Bod onherroepelijk - 12 oktober 2024

Juridische levering - 5 november 2024

Feitelijke levering - rovenoogst 2024

BIEDINGEN
Vanaf 6 september 2024 kunt u uitsluitend digitaal een bod uitbrengen met een bedrag in hele euro’s, kosten koper en vergezeld van eventuele voorwaarden en/of ontbindingen.
Andere vormen van inschrijving worden niet in behandeling genomen.
Een bod zonder voorbehouden is een pré en heeft de voorkeur.
Biedingen dienen uiterlijk 12 oktober 2024 onherroepelijk te zijn.

Er wordt per kavel geboden. U kunt op één of op meerdere kavels inschrijven. Voor het geheel kan er geboden worden op kavel V.

Uw bod plaatst u via de website vlnn.nl. U klikt u op de knop ‘plaats een bod’. Hierna verschijnt er een invulformulier dat u moet invullen. U vult alle velden in en bevestigt uw bod. Tijdens de bieding dient u aan te vinken dat u alle op de website te downloaden informatie heeft gezien en gelezen.
U moet de volgende zaken toevoegen:
- veilige kopie geldig identiteitsbewijs
- geldig uittreksel KvK (indien van toepassing)
U krijgt vervolgens een mail ter bevestiging van het door u geplaatste bod. Indien u geen mail ontvangt, is de bieding niet gelukt.

Het plaatsen van het bod werkt het beste als u de webbrowser Google Chrome gebruikt. Wij raden u aan tijdig uw bod uit te brengen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele storingen van internet. Bij het invullen van het bedrag dient u géén punten of komma’s te gebruiken. U kunt alleen met hele euro’s inschrijven.

Uw bod is uiteraard niet zichtbaar voor ons en/of voor andere bieders. Het bod komt binnen op een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor de projectnotaris (Veldjesgraaf & Korlaar Notarissen te Woudenberg), die toeziet op de biedingsprocedure. Na het sluiten van de biedingstermijn, controleert
de projectnotaris de biedingen en een correct verloop van het proces. Onvolledige of foutieve biedingen zijn niet geldig en zal de notaris niet in behandeling nemen. De projectnotaris geeft bij een correct verloop van de procedure de biedingen vrij.
Vervolgens stemt Interfarms VLNN Makelaars de biedingen af met de verkoper.

SELECTIE/GUNNING
Verkoper hanteert als selectiecriterium de prijs en de eventuele (ontbindende) voorwaarden. Gunning blijft onder alle omstandigheden voorbehouden aan verkoper en verkoper behoudt zich het recht voor het object niet te gunnen.
Inschrijvers zullen zo spoedig mogelijk uitsluitsel krijgen van het resultaat. Hetgeen wel betekent dat bij gunning door de verkoper er een koopovereenkomst ontstaat tussen verkoper en bieder.

PRIJS
Het betreft een online inschrijving. Er is geen vraag- en/of richtprijs beschikbaar.
Bieden op basis van kosten koper.

BESCHIKBARE DOCUMENTEN (hiernaast te downloaden)
1. Brochure
2. Kadastrale uittreksels
3. Akte van levering
4. Kaarten
5. Gegevens Boer & Bunder
6. Bodemgegevens
7. Omgevingsplan

Informatie: Jurjen Nannenga, 0348 - 748411 of 06-11392926
nannenga@interfarms.nl

 • id
  2583
 • Prijs
  Op aanvraag
 • Grootte
  11,3 ha.
 • Type
  Losse grond
 • Land
  Nederland
 • Gebied
  Noord-Holland
 • Plaats
  Den Burg, Texel
 • Toon op kaart

Over Nederland

Nederland heeft een inwonertal van ruim 17 miljoen en een oppervlakte van 41.543 km² een hoge bevolkingsdichtheid van 504 per km². Ruim 18% van het oppervlak bestaat uit water en een groot deel van het land en de bevolking bevindt zich onder zeeniveau. Het land wordt beschermd tegen het water door middel van een systeem van dijken en waterwerken. Door landwinning zijn polders gecreëerd. Het landschap van Nederland is bijna overal vlak. Het Nederlandse landschap bestaat grotendeels uit cultuurlandschappen en daarnaast uit beheerde natuurgebieden.

In de afgelopen eeuwen is de levende natuur niet alleen veranderd, maar door verkleining en versnippering van de leefgebieden en milieuvervuiling in kwaliteit en kwantiteit ook achteruitgegaan. Via natuurbeleid en de activiteiten van particulieren wordt geprobeerd het tij te keren.

De landbouw is veruit de grootste gebruiker van het landoppervlak van Nederland. Hierdoor is de landbouw gezichtsbepalend voor het landelijk gebied. In de periode 1975-2003 is het volume van de totale bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse landbouw gestegen van 4,1 tot 10,2 miljard euro (prijspeil 2002). Het aandeel van de landbouw in het Bruto Binnenlands Product (BBP) daarentegen, is over dezelfde periode teruggelopen van 4,6 naar 2,3 procent. In 2019 bedroeg het BBP 1,4%. Het ruimtebeslag van de landbouw nam de afgelopen dertig jaar met gemiddeld 5 duizend hectare per jaar af. Toch bepaalt de landbouw, met een huidig aandeel van bijna 60 procent in de totale oppervlakte van Nederland, nog steeds in belangrijke mate het aanzien van Nederland.

Verbreding van de landbouw betekent dat ondernemers ook inkomen proberen te genereren uit niet-agrarische activiteiten. Er moet hierbij gedacht worden aan onder andere agrarisch natuur- en waterbeheer, agro-toerisme en zorgboerderijen. Momenteel is circa 2 procent van het agrarisch inkomen afkomstig uit dit type activiteiten.

Nederland heeft een gematigd zeeklimaat met milde winters en koele zomers. Het klimaat wordt beïnvloed door de Noordzee die het gehele jaar de temperatuur matigt, waarbij zowel de dagelijkse als jaarlijkse temperatuurschommelingen toenemen richting het oosten.

De rol van de overheid ten aanzien van de verbreding in de landbouw is wisselend. De ontwikkeling van zorgboerderijen en agro-toerisme verloopt zonder veel overheidssturing. Bij agrarisch natuurbeheer is wel gekozen voor een sterke regie vanuit de overheid. Ongeveer de helft van de totale inkomsten uit verbreding van de landbouw is afkomstig uit agrarisch natuurbeheer.

Er zijn verschillende landbouwsubsidies voor boeren en agrarische bedrijven.

Bedrijfsovernamefonds voor startende boeren en tuinders

Er komt een extra financieringsmogelijkheid om startende boeren of tuinders te helpen de stap te maken naar een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf. De Borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet maakt het voor startende agrarische ondernemers makkelijker om op basis van een toekomstgericht ondernemersplan een lening aan te vragen.  

Inkomenssteun via basisbetaling

Landbouwers die inkomenssteun via de basisbetaling willen ontvangen, kunnen jaarlijks de basisbetaling aanvragen via de gecombineerde opgave. Zij moeten wel voldoen aan bepaalde voorwaarden om voor inkomenssteun in aanmerking te komen. Zo moeten zij duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Vergroeningsbetaling als aanvulling op basisbetaling

In aanvulling op de basisbetaling kunnen landbouwers in aanmerking komen voor een vergroeningsbetaling. In de volgende gevallen kunnen landbouwers in aanmerking komen voor een vergroeningsbetaling:

Als ze verschillende gewassen verbouwen (gewasdiversificatie). Dit is goed voor de biodiversiteit.

Als ze 5% van het bouwland inrichten als ecologisch aandachtsgebied. Het stuk bouwland levert een bijdrage aan de kwaliteit van biodiversiteit en milieu.

Als ze blijvend grasland in stand houden.

Extra betaling jonge landbouwers

Jonge landbouwers kunnen een extra premie ontvangen. Zijn de landbouwers in het jaar van de eerste aanvraag jonger dan 41 jaar? Dan kunnen zij hun aanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Met de premie kunnen jonge landbouwers investeren in grond, gebouwen, machines en verplaatsbare installaties.

Graasdierpremie

Laten landbouwers hun schapen of vrouwelijk vleesvee grazen op gronden die niet in aanmerking komen voor de basisbetaling? Dan kunnen zij een graasdierpremie aanvragen.

Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL)

BL is voor landbouwbedrijven die de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden bij de afsluiting van een lening. De overheid staat met BL borg voor een deel van de bedrijfsfinanciering. Banken geven eerder een lening als de overheid voor een deel borg staat.

Vergoeding voor agrarisch natuurbeheer

Landbouwers die hun landbouwgrond natuurvriendelijk beheren, kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen. Dit kan elk jaar van 15 november tot en met 31 december, via de regeling Agrarisch natuurbeheer (SNL).

Sommige boeren kunnen ook nog gebruikmaken van de regeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL). Met deze regeling kunnen boeren hun landbouwgrond geschikt maken voor agrarisch natuurbeheer.

Tegemoetkoming premie brede weersverzekering

Agrarisch ondernemers met een brede weersverzekering kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van de verzekeringspremie. Dit kan via de tegemoetkoming premie brede weersverzekering.

Databank EU-subsidies landbouw

Wilt u precies weten wie er Europese landbouwsubsidie ontvingen? Dan kunt u dit nakijken in een databank met gegevens over landbouwsubsidies.

Het klimaat wordt beïnvloed door de Noordzee die het gehele jaar de temperatuur matigt, waarbij zowel de dagelijkse als jaarlijkse temperatuurschommelingen toenemen richting het oosten. In het noorden is de temperatuur gemiddeld over het gehele jaar iets lager dan in het zuiden. De kustprovincies in het zuidwesten, westen en noorden hebben in de herfst- en wintermaanden doorgaans zachter weer dan het oosten en noordoosten. In de zomer zijn het oosten van Brabant en uiterste noorden van Limburg de gemiddeld warmste plekken. De gemiddeld koudste maand is in de meeste plaatsen januari, de warmste maand juli.

Zonuren en neerslag

Met ca. 1650 zonuren heeft de kust de meeste zonuren, terwijl de Achterhoek met ca. 1500 uur de minste zonneschijn heeft. Ondanks het imago van regenland, regent het gemiddeld slechts 7% van de tijd. In de zomer is er vooral op grasland een verdampingsoverschot, maar gemiddeld is er jaarlijks een neerslagoverschot, het grootst op de Veluwe. Het natst zijn de Veluwe, Drenthe en Zuid-Limburg, het droogst het centrale deel van Limburg met minder dan 700 mm.

Weer

Het weer is sterk afhankelijk van de luchtsoort en de fronten die de verschillende luchtsoorten scheiden. Het meest voorkomend in Nederland is van de Atlantische Oceaan afkomstige maritiem polaire lucht die in de zomer vochtig en koud is en vochtig en gematigd warm in de winter. Bij een stormachtige noordwestenwind zorgt de maritieme Arctische lucht voor buiig, guur weer. Uit Rusland en Siberië wordt zomers warm en droge continentale polaire lucht aangevoerd. In de winter is deze koud en droog. Warme maritiem tropische lucht zorgt in de winter veel voor mist en in de zomer voor onweer. Continentaal tropische lucht is warm en droog.

Klik hier om het weer in Nederland te bekijken

De laatste vijfentwintig jaar is het aantal agrarische bedrijven in Nederland sterk gedaald. In 1980 waren er 144.994 landbouwbedrijven, daarvan waren er in 2019 nog 52.233 over. Ook het aantal mensen werkzaam in de landbouw is gedurende die jaren sterk afgenomen: van 265.467 in 1980 tot 196.000 in 2018.

Nederland is een op wereldschaal belangrijke exporteur van agrarische producten, ook al werkt maar 3% van de Nederlanders in de agrarische sector en is 2,2% van het bruto binnenlands product afkomstig uit de agrarische sector. De landbouw in Nederland heeft 2,2 miljoen hectare in gebruik. In 2015 was 54 procent van het totale landoppervlak van Nederland in gebruik voor landbouw.