113,8 ha. Op aanvraag   Te koop   Melkvee

Oenkerk, Friesland, Nederland


Wie heeft er niet het ‘boeren vak’ geleerd?

De voormalige praktijkschool in Oenkerk is te koop! Veel agrariërs hebben mooie herinneringen aan dit praktijkbedrijf. Want wie heeft er niet leren melken, voeren etc.? Voor binnen- én buitenlandse landbouwstudenten werden het praktijkdagen om nooit te vergeten, met de focus op het melkvee en de zuivelverwerking. Je stak op het bedrijf niet alleen veel op, het was er ook bijzonder gezellig!

Het betreft een grootschalig melkveebedrijf dat ruim is opgezet als praktijkboerderij en daardoor mogelijkheden heeft voor nevenfuncties. Het bedrijf is gelegen aan de Sanjesreed 4-6 te Oenkerk. De totale oppervlakte is 113.82.94 hectare eigendom, waarvan circa 3.95.00 hectare erf is. Daarnaast pacht het bedrijf nog 3.73.95 hectare van de Protestantse Gemeente Trynwalden in Oenkerk. De melk wordt geleverd aan A-ware.

In 2009 is de melkveestal gerenoveerd en uitgebreid. Vanaf 2014 ging de huidige eigenaar, de Koninklijke A-ware Food Group, onder andere investeren in 3 nieuwe Lely A4 melkrobots, extra ligboxen en sleufsilo’s voor ruwvoeropslag. Ook de bestaande gebouwen, de hygiënesluis/ontvangstruimte en de kaasmakerij werden gerenoveerd. De oude werktuigenloods is in 2017 gesaneerd. Er staat nu een zeer modern en representatief melkveebedrijf, met 180 melkkoeien, 110 hectare cultuurgrond, een kaasmakerij en faciliteiten voor onderwijs en vergaderen. Het Dairy Training Centre is een van de gebruikers: praktijkleren voor studenten en bedrijfsleven. Kortom, een unieke kans voor agrarische ondernemers met ambitie!

KORTE OMSCHRIJVING:
Bij de onroerende zaak behoort:
• Woongedeelte (bouwjaar 1969), telkens gemoderniseerd.
• Aangebouwde schuur (bouwjaar 1969), circa 22 x 50 meter. Diverse kantoren en vergaderruimtes (12 stuks). Tevens een gedeelte voor opslag.
• Dwarsstal / Hollandse stal, in gebruik als berging.
• Kantoren complex, gebouwd in 1969 en telkens verbouwd. Ruime ontvangsthal. Diverse praktijkruimtes met eetzaal en personeelsruimte. Diverse kantoren en meerdere toiletblokken. • Kaasmakerij, met een eigen zuivelbereiding waarin een omkleedruimte, toiletten en laboratorium aanwezig zijn.
• Ligboxenstal (bouwjaar 1996), in 2009 gerenoveerd en uitgebreid. Circa 221 grootveeboxen en 107 jongveeboxen. Daarnaast nog meerdere groepshokken op stro en éénlingboxen. Het dak is voorzien van 301 zonnepanelen.
• Er zijn 3 melkrobots aanwezig van Lely (2016). De stal is onderkelderd en heeft een opslagcapaciteit van circa 5.000 m³. Royaal kantoor met vergaderzaal boven de stal.
• Ontvangstruimte (bouwjaar 2009) gelegen naast de ligboxenstal, met een hygiënesluis en vergaderruimtes.
• Werktuigenberging (bouwjaar 1996), met een afmeting van 20 x 40 meter. Voorzien van betonvloer en nieuw dak.
• Kapschuur (bouwjaar 1996), geschikt voor opslag van losse grondstoffen en opslag van hooi en stro.
• Ruwvoeropslagen: er zijn 7 sleufsilo’s met een lengte van circa 40 meter en nog 3 sleufsilo’s met een kleinere afmeting. Onder de 2 sleufsilo’s naast de stal is een mestkelder aanwezig van circa 1.000 m³. Daarnaast is er ruimte voor diverse ruwvoeropslagen.
• 9.945 kg fosfaatrechten.

LAND EN ONDERGROND:
Tot de onroerende zaak behoort in totaal 113.82.94 hectare grond in eigendom toe. Deze kan als volgt worden onderverdeeld:
Ondergrond woning met woonerf: 0.10.00 ha
Erf en ondergrond agrarische opstallen: 3.85.00 ha
Huiskavel: 13.86.95 ha
Veldkavels aan de overzijde van de weg: 72.12.14 ha
Veldkavels op ca. 1,5 km afstand: 23.88.85 ha
TOTAAL: 113.82.94 ha

Naast de gronden in eigendom pacht het bedrijf nog 3.73.95 hectare van de Protestantse Gemeente Trynwalden in Oenkerk.

BESTEMMING:
Het erf van het bedrijf valt onder Bestemmingsplan Buitengebied 2013:
• Enkelbestemming: Agrarisch Bedrijf Grondgebonden.
• Perceel 2407: Enkelbestemming bedrijfnutsbedrijf, nutsvoorziening.
• Enkelbestemming: Agrarisch – Cultuurgrond.
• Dubbelbestemming: Waarde – landschap (open landschap).
• Bouwvlak.
• Maatvoering.
• Het bestemmingsplan van Sanjesreed 8 bestaat voor het grootste deel uit ‘Enkelbestemming Bedrijf’, een kleiner gedeelte heeft ‘Enkelbestemming Agrarisch’.

Aan de overzijde van de weg richting het dorp is een bestemmingsplan in ontwikkeling ten behoeve van het realiseren van het bedrijventerrein "Sanjesfjild". Deze gronden behoren niet tot de onroerende zaak.

Voor het volledige bestemmingsplan verwijzen wij u naar de gemeente en/of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indien u meer informatie wenst te ontvangen, dan adviseren wij u de uitgebreide verkoopbrochure op te vragen. Deze sturen wij u graag per mail of per post toe. Bekijk ook deze film over het object.

Prijs op aanvraag, kosten koper.

Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u contact opnemen met ons kantoor en de verkopende makelaar de heer J.E.T. (Jurjen) Nannenga.

Het betreft een grootschalig melkveebedrijf dat ruim is opgezet als praktijkboerderij en daardoor mogelijkheden heeft voor nevenfuncties. Het bedrijf is gelegen aan de Sanjesreed 4-6 te Oenkerk (Oentsjerk). De totale oppervlakte is 113.82.94 hectare eigendom, waarvan circa 3.95.00 hectare erf is.

 • id
  1109
 • Prijs
  Op aanvraag
 • Grootte
  113,8 ha.
 • Type
  Melkvee
 • Land
  Nederland
 • Gebied
  Friesland
 • Plaats
  Oenkerk
Interfarms VLNN Makelaars
Laageind 11a, Driebruggen
Nederland

J. Nannenga en J. Oostdam

Over Nederland

In de afgelopen eeuwen is de levende natuur niet alleen veranderd, maar door verkleining en versnippering van de leefgebieden en milieuvervuiling in kwaliteit en kwantiteit ook achteruitgegaan. Via natuurbeleid en de activiteiten van particulieren wordt geprobeerd het tij te keren.

De landbouw is veruit de grootste gebruiker van het landoppervlak van Nederland. Hierdoor is de landbouw gezichtsbepalend voor het landelijk gebied. In de periode 1975-2003 is het volume van de totale bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse landbouw gestegen van 4,1 tot 10,2 miljard euro (prijspeil 2002). Het aandeel van de landbouw in het Bruto Binnenlands Product (BBP) daarentegen, is over dezelfde periode teruggelopen van 4,6 naar 2,3 procent. Het ruimtebeslag van de landbouw nam de afgelopen dertig jaar met gemiddeld 5 duizend hectare per jaar af. Toch bepaalt de landbouw, met een huidig aandeel van bijna 60 procent in de totale oppervlakte van Nederland, nog steeds in belangrijke mate het aanzien van Nederland.

Verbreding van de landbouw betekent dat ondernemers ook inkomen proberen te genereren uit niet-agrarische activiteiten. Er moet hierbij gedacht worden aan onder andere agrarisch natuur- en waterbeheer, agro-toerisme en zorgboerderijen. Momenteel is circa 2 procent van het agrarisch inkomen afkomstig uit dit type activiteiten.

Nederland heeft een gematigd zeeklimaat met milde winters en koele zomers. Het klimaat wordt beïnvloed door de Noordzee die het gehele jaar de temperatuur matigt, waarbij zowel de dagelijkse als jaarlijkse temperatuursschommelingen toenemen richting het oosten.

De rol van de overheid ten aanzien van de verbreding in de landbouw is wisselend. De ontwikkeling van zorgboerderijen en agro-toerisme verloopt zonder veel overheidssturing. Bij agrarisch natuurbeheer is wel gekozen voor een sterke regie vanuit de overheid. Ongeveer de helft van de totale inkomsten uit verbreding van de landbouw is afkomstig uit agrarisch natuurbeheer.

Er zijn verschillende landbouwsubsidies voor boeren en agrarische bedrijven.

Inkomenssteun boeren via bedrijfstoeslag

Boeren die inkomenssteun willen ontvangen, kunnen jaarlijks bedrijfstoeslag aanvragen via de gecombineerde opgave. Zij moeten wel voldoen aan bepaalde voorwaarden om voor inkomenssteun in aanmerking te komen. Zo moeten zij duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Garantstelling voor investeringen landbouw

Met de regeling garantstelling landbouw kunnen boeren of agrarische bedrijven eerder een lening afsluiten bij een bank. De overheid staat namelijk garant voor (een deel van) de lening.

Vergoeding voor agrarisch natuurbeheer

Boeren die hun landbouwgrond natuurvriendelijk beheren, kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen. Dit kan elk jaar van 15 november tot en met 31 december, via de regeling Agrarisch natuurbeheer - SNL. Sommige boeren kunnen ook nog gebruikmaken van de regeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL). Met deze regeling kunnen boeren hun landbouwgrond geschikt maken voor agrarisch natuurbeheer.

Tegemoetkoming premie brede weersverzekering

Agrarisch ondernemers met een brede weersverzekering kunnen sinds 2010 een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van de verzekeringspremie. Dit kan via de regeling Tegemoetkoming premie brede weersverzekering.

Het klimaat wordt beïnvloed door de Noordzee die het gehele jaar de temperatuur matigt, waarbij zowel de dagelijkse als jaarlijkse temperatuurschommelingen toenemen richting het oosten. In het noorden is de temperatuur gemiddeld over het gehele jaar iets lager dan in het zuiden. De kustprovincies in het zuidwesten, westen en noorden hebben in de herfst- en wintermaanden doorgaans zachter weer dan het oosten en noordoosten. In de zomer zijn het oosten van Brabant en uiterste noorden van Limburg de gemiddeld warmste plekken. De gemiddeld koudste maand is in de meeste plaatsen januari, de warmste maand juli.

Zonuren en neerslag

Met ca. 1650 zonuren heeft de kust de meeste zonuren, terwijl de Achterhoek met ca. 1500 uur de minste zonneschijn heeft. Ondanks het imago van regenland, regent het gemiddeld slechts 7% van de tijd. In de zomer is er vooral op grasland een verdampingsoverschot, maar gemiddeld is er jaarlijks een neerslagoverschot, het grootst op de Veluwe. Het natst zijn de Veluwe, Drenthe en Zuid-Limburg, het droogst het centrale deel van Limburg met minder dan 700 mm.

Weer

Het weer is sterk afhankelijk van de luchtsoort en de fronten die de verschillende luchtsoorten scheiden. Het meest voorkomend in Nederland is van de Atlantische Oceaan afkomstige maritiem polaire lucht die in de zomer vochtig en koud is en vochtig en gematigd warm in de winter. Bij een stormachtige noordwestenwind zorgt de maritieme Arctische lucht voor buiig, guur weer. Uit Rusland en Siberië wordt zomers warm en droge continentale polaire lucht aangevoerd. In de winter is deze koud en droog. Warme maritiem tropische lucht zorgt in de winter veel voor mist en in de zomer voor onweer. Continentaal tropische lucht is warm en droog.

De laatste vijfentwintig jaar is het aantal agrarische bedrijven in Nederland sterk gedaald. In 1980 waren er 144.994 landbouwbedrijven, daarvan waren er in 2004 nog 83.885 over. Ook het aantal mensen werkzaam in de landbouw is gedurende die jaren sterk afgenomen: van 265.467 in 1980 tot 167.824 in 2004.

Nederland is een op wereldschaal belangrijke exporteur van agrarische producten, ook al werkt maar 3% van de Nederlanders in de agrarische sector en is 2,2% van het bruto binnenlands product afkomstig uit de agrarische sector. De landbouw in Nederland heeft 2,3 miljoen hectare in gebruik. In 2008 was 55 procent van het totale landoppervlak van Nederland in gebruik voor landbouw.