Zonnepark op land

Zonne-energie: Het gewas van de toekomst?

Onze franchisenemer, Interfarms | Achterhof Makelaardij, is nauw betrokken bij vele initiatieven voor grote en kleinschalige zonneparken. Achterhof Makelaardij treedt in deze op als intermediair tussen agrarisch ondernemers en mogelijke ontwikkelaars van zonneparken. Veelal vindt verkoop van de gronden plaats en in andere situaties worden er heldere afspraken gemaakt inzake de jaarlijkse vergoedingen voor de landerijen waarop voor een periode van 30 jaren zonnepanelen worden geplaatst.

Vraag naar duurzame energie

De vraag naar duurzame energie stijgt. Tegelijkertijd loopt Nederland in Europa nog steeds ver achter wat betreft het behalen van de doelen op het gebied van duurzame energie. Na Malta en Luxemburg is Nederland het slechts presterende land op het gebied van duurzame energie. Het verbruik van hernieuwbare energie was in 2015 (licht) gestegen naar 5,8%. De lage rentestand en de technologische ontwikkelingen in zonne-energie bieden Nederland momenteel dé mogelijkheid om zich voor te bereiden op de energietransitie en de doelstelling van 14% schone en duurzame energie in 2020 en 16% in 2023 te behalen. Voor het behalen van de langere termijn doelstellingen lijkt het erop dat er tot 2030 ca. 1.000 hectare per jaar nodig is voor de inrichting van zonneparken. Om de productie van duurzame energie te stimuleren heeft de Rijksoverheid de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE+) in het leven geroepen.

zonnepark_ZuidHolland

Explosieve opkomst zonne-energie

Het aandeel zonne-energie ten opzichte van andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie en bijstook van biomassa, is nog relatief laag. Zonneparken of zonne-akkers, in bijvoorbeeld Duitsland en elders in Europa zijn al een bekend fenomeen, maar zijn in Nederland nog vrij onbekend. Daar gaat verandering in komen. De overheid is zowel op landelijk, als provinciaal en regionaal niveau drukdoende met aanpassing van beleid voor toepassing van (grootschalige) zonneparken. De initiatieven voor zonneparken op land schieten dan ook letterlijk als paddenstoelen uit de grond.

Draagvlak

Zonne-energie is booming. Mensen lijken een positievere associatie te hebben bij zonnepanelen op land dan windenergie op land. Ook komen er steeds meer initiatieven om niet alleen de landeigenaren bij het project te betrekken, maar ook omwonenden. Planologische inpassingen van zonneparken in een omgeving waarbij er op meerdere fronten toegevoegde waarde voor de omgeving wordt geboekt, maakt dat er al in een vroeg stadium draagvlak wordt gecreëerd. Er kan worden meegedacht over onder meer de invulling en compensatie zoals een verduurzaming van woningen in de omgeving of participatie in een zonnepark.

Verkoop van gronden voor zonneparken, dan wel een jaarlijkse opstalvergoeding

In Nederland lopen momenteel tientallen projecten voor al of niet tijdelijke grondgebonden zonneparken. De ontwikkelaar koopt de gronden of sluit op deze gronden zogenaamde opstal-overeenkomsten af met de grondeigenaren, waaronder agrariërs, bedrijven en de overheid (vln. braakliggende terreinen en voormalig beoogde bedrijventerreinen), die vervolgens daarmee een goed rendement kunnen maken. Wij brengen onze kennis en kunde al in een vroeg stadium van de planontwikkeling in en helpen bij de uitleg en de juridische dichtheid van de contracten, de verkoopbemiddeling of het maken van afspraken met betrekking tot af te sluiten opstalovereenkomsten. Juist vanwege de langere vergunningsprocedures, de continue wijzigingen in het energie- en subsidiebeleid en de duiding van de contracten, merken wij dat onze inmiddels opgebouwde expertise bij grondgebonden zonneparken van grote toegevoegde waarde is voor agrarisch ondernemers.

Schaalvergroting van zonneparken

Een trend van schaalvergroting, zoals we deze in de landbouw zien, zien we ook ineens ontstaan als het om zonneparken gaat. Zo zijn er nu parken in ontwikkeling met een omvang van boven de 80 hectare. Een voorbeeld hiervan is het tot op heden grootste park van West en Noord Europa: Hoogezand-Sappemeer, waar onlangs vergunning voor is verleend. In het gebied waar in het verleden het glastuinbouwgebied gepland stond, totaal 117 ha, komt nu een zonnepark van 80 – 100 MWp, dat staat voor een jaarlijkse energie-leverantie aan 21.000 tot 25.000 huishoudens.

zonnepark op land

Zijn uw landerijen geschikt voor een zonnepark?

Heeft u interesse of overweegt u om te onderzoeken of uw landerijen in aanmerking komen voor de realisatie van een zonnepark, maak dan zo spoedig mogelijk een afspraak met één van onze makelaars. Zij zetten voor u de mogelijkheden op een rij. Vanwege ons landelijke Interfarms netwerk, adviseren en bemiddelen wij niet alleen in noord Nederland, maar kunt u ook ons benaderen voor mogelijkheden voor zonnepark-initiatieven elders in het land.